Vol 25, No 2 (2024)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Tzu-Hao Chen, Chit-Jie Chew, Jung-San Lee
PDF
175-184
Hyeon Jo, Eun-Mi Baek
PDF
185-194
Sunjun Lee, Yonggu Shin, Minseong Choi, Haehyun Cho, Jeong Hyun Yi
PDF
195-213
Xiaoning Bo, Zhiyuan Zhang, Yipeng Wang
PDF
215-222
Qi Chen, Xinyi Gao, Renjie Li, Yong Zhang
PDF
223-232
Dun Cao, Jiawen Liu, Qinghua Liu, Jin Wang, Min Zhu
PDF
233-240
Zheng Yao Ng, Iftekhar Salam
PDF
241-254
Kyusuk Han, Eiman Al Nuaimi, Shamma Al Blooshi, Rafail Psiakis, Chan Yeob Yeun
PDF
255-265
Nai-Wei Lo, Chi-Ying Chuang, Jia-Ning Luo, Chong-Long Yang
PDF
267-280
Ling-Ju Hung, Chia-Wei Lee, Sanpawat Kantabutra
PDF
281-282
Lun-Ping Hung, Weidong Huang, Sheng-Tzong Cheng, Zong-Jie Wu, Syuan Ou Yang
PDF
283-292
Yi-Jen Su, Sheng-Yuan Yang
PDF
293-300
Zhiwei Zhang, Guiyuan Tang, Baoquan Ren, Hongjun Li, Yulong Shen
PDF
301-311
Charles Chen, Sai-Sai Shi, Sheng-Lung Peng
PDF
313-329
Zheyi Wen, Chenlu Ye, Ming Zhao, Fang-Chuan Ou Yang
PDF
331-340