Vol 14, No 7 (2013)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Bo-Chao Cheng, Chun-Ting Chou, Chia-Hsuan Chang, Kuo-Hsuan Lo, Phone Lin, Russell To Hsing
PDF
1007-1019
Chih-Hsiao Tsai, Ying-Hong Wang, Liang-Yi Lee
PDF
1021-1031
Richard Chun-Hung Lin, Yu-Hsiu Huang, Cheng-Yi Lin, Ying-Chih Lin
PDF
1033-1041
Yi-Ju Lin, Hung-Wen Yang, Chou-Chen Yang, Woei Lin
PDF
1043-1051
Zhe Guo, Ben-Xiong Huang, Fu-Rong Wang, Lai Tu
PDF
1053-1060
Mon-Yen Luo, Jim Chen, Joe Mambretti, Shang-Wei Lin, Fei Yeh, Pang-Wei Tsai, Chu-Sing Yang
PDF
1061-1072
Ching-Neng Lai, Yuan-Cheng Lai, Yen-Hung Chen, Jian-Wei Lin, Yu-Chin Szu
PDF
1073-1082
Rong-San Lin
PDF
1083-1092
Kwang-Sup Shin, Jae-Yoon Jung, Jang-Rea Lee
PDF
1093-1103
Hong-Yi Chang
PDF
1105-1112
Rong-Jian Chen, Jui-Lin Lai, Po-Hsian Huang
PDF
1113-1129
Jiann-Shu Lee, Fei-Hsiang Huang
PDF
1131-1139
Jonannes K. Chiang
PDF
1141-1148
Chi-Kao Chang, Nai-Chung Yang, Chung-Ming Kuo, Chia-Lin Liu, I-Chang Jou
PDF
1149-1158
Shinfeng D. Lin, Jia-Jen Lin, Chien-Hung Chen, Chih-Yao Chuang
PDF
1159-1165