Vol 5, No 1 (2004)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

張英超(Ing-Chau Chang), 麥毅廷(Yi-Ting Mai)
PDF
1-8
周倩(Chien Chou), 方紫薇(Tzu-Wei Fang), 方鳳琪(Feng-Chyi Fang)
PDF
9-18
張林煌(L. H. Chang), 王鼎鈞(D. J. Wang), 賴坤助(K. C.Lai)
PDF
19-25
童曉儒(Sheau-Ru Tong), 林青(Chin Lin)
PDF
27-32
曹偉駿(Woei-Jiunn Tsaur), 林幸君(Shing-Jiun Lin)
PDF
33-39
吳奕慰(Ea-Way Lu.), 伍麗樵(Lih-Chyau Wuu)
PDF
41-47
蕭漢威(Han-Wei Hsiao), 曾金山(Jin-Shan Tseng), 魏志平(Chih-Ping Wei), 楊竹星(Chu-Sing Yang)
PDF
49-55
呂昆樺(K. H. Leu), 姜美玲(Mei-Ling Chiang)
PDF
57-66