Vol 18, No 4 (2017)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Jen-Shiun Chiang, Chih-Hsien Hsia, Ting-Hao Hwang
PDF
705-711
Fang-Chang Kuo, Kuo-Chang Ting, Hwang-Cheng Wang, Chih-Cheng Tseng, Yung-Chih Lee
PDF
713-721
P. Sengottuvelan, R. Lokeshkumar, T. Gopalakrishnan
PDF
723-730
Hongyu Sun, Lijun Bi, Xiang Lu, Yinjing Guo, Naixue Xiong
PDF
731-741
Trong-The Nguyen, Thi-Kien Dao, Hao-Yun Kao, Mong-Fong Horng, Chin-Shiuh Shieh
PDF
743-752
M. Prasad, R. Manoharan
PDF
753-763
Kuo-Hui Yeh, Nai-Wei Lo, Ren-Zong Kuo, Chunhua Su, Hsuan-Yu Chen
PDF
765-773
Purnendu Shekhar Pandey, Neetesh Purohit, Shekhar Verma
PDF
775-786
Jawad Khalife, Amjad Hajjar, Jesús Díaz-Verdejo
PDF
787-800
Dongjin Kim, Seong-je Cho, Minkyu Park, Sangchul Han
PDF
801-811
Can Xiang, Chunming Tang, Sun-Young Lee
PDF
813-821
Hyeok-June Jeong, Myung-Jae Lee, Chang Eun Lee, Sung-Hoon Kim, Young-Guk Ha
PDF
823-832
Jian Shen, Dengzhi Liu, Chin-Feng Lai, Yongjun Ren, Xingming Sun
PDF
833-842
Xi Xiao, Ruibo Yan, Runguo Ye, Sancheng Peng, Qing Li
PDF
843-854
Yang Ou, Xiaoquan Wu, Nong Xiao, Fang Liu, Wei Chen
PDF
855-866
Ayong Ye, Yongxing Zheng, Li Xu, Yuexin Zhang
PDF
867-876
Baowei Wang, Xiaodu Gu, An Zhou
PDF
877-885
Junwei Zou, Dan Tao, Jing Yu
PDF
887-895
Manju Khari, Sheng-Lung Peng, Kosin Chamnongthai
PDF
897-898
Nopadon Juneam, Sanpawat Kantabutra
PDF
899-905
Yi-Chih Kao, Yung-Chia Chang, Ruay-Shiung Chang
PDF
907-917
Haitao Wu, Ming Zhao
PDF
919-926
Chia-Hung Yeh, Chih-Yang Lin, Kahlil Muchtar
PDF
927-933
Ping Liang, Sartra Wongthanavasu
PDF
935-943
Nuttapong Sanglerdsinlapachai, Anon Plangprasopchok, Ekawit Nantajeewarawat
PDF
945-952