Vol 17, No 6 (2016)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Yueh-Shiun Chung, Mei Hsiu-Ching Ho, Sun-Jen Huang, Shih-Wu Liang
PDF
1071-1082
Chi-Yuan Lin, Jyun-Jie Wang
PDF
1083-1090
Dongwan Kim, Sunshin An
PDF
1091-1098
M. Tariq Hasan, GoangSeog Choi
PDF
1099-1107
Dan Tao, Tin-Yu Wu, Jiaguo Jiang, Pingping Liu
PDF
1109-1116
Jianwei Zhang, Qiqiong Yu, Yuhui Zheng, Hui Zhang, Jonathan Wu
PDF
1117-1124
Yongjun Ren, Jian Shen, Dengzhi Liu, Jin Wang, Jeong-Uk Kim
PDF
1125-1132
Junxia Niu, Hong Zhao, William Zhu
PDF
1133-1140
Jinxia Wei, Jianyi Liu, Ru Zhang, Xinxin Niu, Yuangang Yao
PDF
1141-1149
Sheng Xu, Wenguang Xiong, Tonghua Yang, Cong Zhang, Naixue Xiong
PDF
1151-1160
Yuqing Sun, Reynold Cheng, Bin Hu
PDF
1161-1162
Buqing Cao, Jianxun Liu, Mingdong Tang, Guosheng Kangv
PDF
1163-1172
Jingya Zhou, Jianxi Fan
PDF
1173-1185
Guo Li, Tun Lu, Xianghua Ding, Ning Gu
PDF
1187-1194
Zhen Chen, Limin Shen, Feng Li
PDF
1195-1205
Liqiang Wang, Qianyu Jiang, Shijun Liu, Li Pan, Xiangxu Meng
PDF
1207-1219
Jiemin Chen, Jianguo Li, Jing Xiao, Yong Tang, Hailin Fu
PDF
1221-1233
Yuan-Tse Yu, Meng-Han Yang, Weng-Long Chang
PDF
1235-1235
Yun-Te Lin, Yu-Jung Cheng, Yung-Hsiang Hung, Fang-Pang Lin, Chung-Ming Wang
PDF
1237-1248
Ju-Chin Chen, Li-Yun Lo
PDF
1249-1257
Kawuu W. Lin, Sheng-Hao Chung, Chun-Yuan Hsiao, Chun-Cheng Lin, Pei-Ling Chen
PDF
1259-1268
Fan-Hsun Tseng, Tsung-Ta Liang, Li-Der Chou, Han-Chieh Chao
PDF
1269-1277
Po-Ching Lin, Chi-Fang Chen, Pin-Ren Chiou
PDF
1279-1286
Yun-Shuai Yu, Chih-Heng Ke
PDF
1287-1294